best free website templates

ADR 

Mobirise

 ADR

Oferujemy Państwu usługi doradztwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych ADR.

„Każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością”. Jest to przepis umowy europejskiej ADR - 1.8.3.1.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych. (Dz.U. z 2011r. Nr 227, poz. 1367 z późniejszymi zmianami) określa, że każdy
„uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt, co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, zwanego dalej doradcą”.

Przepisy te są wymagane przez Inspekcje Transportu Drogowego a niestosowanie się do nich może grozić mandatem do 5000 zł.

W zakresie współpracy oferujemy :

- audyt przedsiębiorstwa pod kątem podlegania pod przepisy ADR

- doradztwo w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych na podstawie umowy ADR

- pomoc przy klasyfikacji materiałów i towarów niebezpiecznych

- przygotowanie dokumentacji wymaganej w przewozie ADR

- sporządzenie rocznego sprawozdania z ilości przewiezionych materiałów niebezpiecznych do WITD

- pomoc przy sporządzaniu raportów powypadkowych

- odwoływanie się do organów kontrolnych (ITD)

- kurs DGSA

- szkolenia dla kierowców przewożących towary niebezpieczne

- szkolenia stanowiskowe dla osób zaangażowanych w przewóz materiałów niebezpiecznych ( nadawca, przewoźnik, odbiorca)

- pomoc przy doborze opakowań

- doradztwo w zakresie oznakowania nalepkami jednostki transportowej i sztuk przesyłki

- doradztwo w zakresie stosowania wyłączeń od przepisów ADR

- szkolenie ADR dla kierowców 

- szkolenia ADR stanowiskowe 

- Szkolenie ADR dla magazynierów i spedytorów

Dostępne kursy :

Kursy skierowane są dla kierowców, którzy zamierzają wykonywać przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, jak również dla osób przedłużających ważność uprawnień (odnowienie uprawnień możliwe na 12 miesięcy przed upływem ważności zaświadczenia).
Każdy kursant po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje międzynarodowe uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych, ważne 5 lat od dnia zdania egzaminu. 
Kursy ADR dla początkująych Cena
Kurs podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas450 zł
Kurs specjalistyczny cysterny        350 zł
Kurs specjalistyczny klasa 1, materiały wybuchowe350 zł
Kurs specjalistyczny klasa 7, materiały promieniotwórcze 350 zł

Wymagania dla kierowców :

- ukończone 21 lat

- posiadanie prawa jazdy co najmniej kat. B,

- zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm (twarz w pozycji frontalnej)

Kursy doszkalające Cena  
Kurs doskonalący podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas     350 zł
Kurs doskonalący cysterny specjalistyczny 250 zł
Kurs doskonalący materiały wybuchowe klasa 1 250 zł
Kurs doskonalący materiały promieniotwórcze klasa 7   250 zł

Wymagania dla kierowców :

- posiadanie ważnego zaświadczenia ADR

- ukończone 21 lat

- posiadanie prawa jazdy co najmniej kat. B,

- zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm (twarz w pozycji frontalnej)


Kursy ADR kończą się egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Urząd Marszałkowski.
Egzamin obejmuje pytania testowe jednokrotnego wyboru, gdzie do zaliczenia wymagane jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 2/3 pytań.
Oferta specjalna dla grup zorganizowanych (minimum 5 osób).

© ADRoad 2017 | Wszelkie prawa zastrzeżone / realizacja : moderndesign.biz